HOME 공감토크 현장칼럼 상품소개 체험리뷰 활동/공지

 

 

 

 

 

판매가격 : 깜밥이날다 누룽지_일반미   1,500원

                                        누룽지_강황      1,700원

                                        누룽지_곤드레  1,700원

                                        누룽지_현미      1,700원

                                        누룽지_보리      1,700원   (택배 3,000원 별도)'깜밥이날다 누룽지'는 

강원도 사회적경제 상품을 판매하는


강원도 사회적경제물품 공공구매몰에서 구매하실 수 있습니다.

 

www.강원곳간.comPosted by 강원도사회적경제지원센터

댓글을 달아 주세요